İyileştirme Süreci

 
İyileştirme Süreci Döngüsü
1. Ölçme araçları ve diğer girdiler (üst yönetim, alt yapı vs. kısıt ve öneriler/beklentiler) ile mevcut sistemin işleyişine yönelik veriler toplanır ve analiz edilerek ilgili komisyon tarafından “Bölüm Eğitim, Ölçme ve Analiz Raporu” (BEAP) hazırlanır (dönemlik/yıllık).
2. Sonuçlar Bölüm Kurulu tarafından yapılan bir çalıştay ile değerlendirilerek iyileştirmeye yönelik “Bölüm İyileştirme Faaliyetleri Planı(BİFP)” hazırlanır ve ilgili uygulayıcılara iletilir.
3. BİFP kararları, kısa/orta ve uzun vadede eğitim sürecinde ilgili taraflar tarafından uygulanır.
4. Uygulama sonucunda raporlar hazırlanır ve/veya önceki adımların işletilmesi için ölçme ve analiz aşamasına dönülür.
5. Uygulamaya bağlı olarak sadece raporlama yapılması durumunda, raporlar BIFP hazırlama aşamasında kullanılır.


İyileştirme Süreci Döngüsü

Girdiler/Ölçme araçları

Anketler (periyot)

 • Öğrenci memnuniyeti (1 yıl)
 • Mezun (2-3 yıl)
 • İşveren (2-3 yıl)
 • Bölüm altyapı ve Laboratuvar (2-3 yıl)
 • Stajar (2-3 yıl)
 • Yeni mezun (1 yıl)
 • Ders değerlendirme formlar (Merkezi-dönemlik)

Komisyon ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri

 • Tasarım Projeleri Değerlendirmeleri
 • Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Formları
 • Bölüm Komisyonları ve Kurul Raporları

Danışman Kurulları

 • Bölüm Danışma Kurulu (BDK)
 • Öğrenci Danışma Kurulu (ÖDK)

Değerlendirme yöntemi

 • Anketler, raporlar, formlar Ölçme ve Değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip raporlanır (Bölüm Eğitim, Ölçme ve Analiz Raporu-BEAP)
 • Bölüm kurulu toplanarak uygulama/değişiklik önerileri hazırlar (Bölüm İyileştirme Faaliyet Planı-BİFP). Öneriler veya uygulama tipik olarak aşağıdaki şekilde planlanır
  • Kısa vadeli faaliyetler (K-Tipi Faaliyet)
  • Orta vadeli faaliyetler(O-Tipi Faaliyet)
  • Uzun vadeli faaliyetler (U-Tipi Faaliyet)
 • Uygulama/değişiklik önerileri uygulanmak üzere ilgili taraflara iletilir
  • Öğretim elemanları,
  • Bölüm Komisyonları
  • İdari ve teknik personel
  • Üst yönetim (Dekanlık/Rektörlük)


Uygulama ve Raporlama

 • BİFP kararlarındaki K, O ve U- tipi faaliyetler muhatap kişi ve/veya komisyonlar tarafından eğitim sürecinde uygulanır (dönemlik ve/veya yıllık).
 • Her bir muhatap kişi/komisyon hangi kararları ne ölçüde uyguladığını (K,O, U tipi), kendi ölçme yöntemlerini de (ders öğrenme çıktı anketleri ve diğer ölçme yöntemleri, mülakat, toplantı vs.) kullanarak uygulama sonuçlarını raporlar (öğretim elemanı ders değerlendirme formu ve diğer bireysel rapor, faaliyet/ders raporları).
 • İlgili değerlendirme raporu, ölçme ve iyileştirme komisyonu tarafından değerlendirilir ve “Bölüm Eğitim, Ölçme ve Analiz Raporu (BEAP)” hazırlanır.
 • BEAP raporu ve diğer analiz sonuçları ile bölüm kurulu tarafından bir çalışma yapılarak BİFP hazırlanır.